Persondatapolitik

Når du melder dig ind i foreningen skal vi bruge dit navn og din e-mail, så vi kan indkalde til generalforsamling og har overblik over hvem der er medlem. Hvis du melder en virksomhed eller forening ind skal vi bruge organisationens navn og navn og e-mail på en kontaktperson.

Du bliver medlem, når din indbetaling er indgået på vores konto. Skriv “medlem” og navn (evt. firma eller forening) i overførslen. Når du indbetaler, giver du samtidig samtykke til, at vi må opbevare dit navn, evt. firma, adresse, telefon og e-mail. Du giver samtidig samtykke til at modtage information på mail, som du dog kan fravælge. Det er dog obligatorisk at modtage indkaldelse til generalforsamling.

Hvis du donerer penge til Værestedets Venner skal du skrive “donation” og evt arrangement i overførelsen. Du behøver ikke skrive dit eller firmanavn/foreningsnavn, men må gerne. Så kan vi se, hvem den glade giver er.

Hvis du vil læse mere… det med småt…

 

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hos Værestedets venner tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling.

Du modtager nedenstående oplysninger i forbindelse med, at vi fra dig selv og/eller fra andre modtager/har modtaget oplysninger om dig. Efter Persondataforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Retten til at trække samtykke tilbage
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen
Værestedets venner

 

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Værestedets Venners bestyrelse er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager/har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kontaktoplysninger

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse i Værestedets Venner.

Vi behandler dine personoplysninger hvis du donerer penge til Værestedets Venner.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget konkret være et eller flere af følgende:

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
 • At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
 • At behandlingen ud fra hensynet til legitime interesser (disse interesser skal oplistes nedenfor) efter en interesseafvejning går forud for den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
 • At behandlingen foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra d, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
 • At behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
 • At behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1; og/eller
 • At den registrerede konkret måtte have givet (udtrykkeligt) samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler altid kun de oplysninger du afgiver ved henvendelse, indmeldelse eller anden kontant med Værestedets Venner. Det kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af dit navn, din adresse, dine kontaktoplysninger, dit medlemsnummer, din fødselsdato og andre almindelige personoplysninger du måtte afgive.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger gives til Værestedets Venners bestyrelse.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler kun personoplysninger vi modtager fra dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du opretholder dit medlemskab af Værestedets Venner. Udmelder du dig opbevares dine oplysninger i op til 12 måneder. Det er dog nødvendigt at gemme oplysninger om betalinger og lignende i op til 5 år efter året du meldte dig ud.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.