Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Værestedets Venner og er hjemhørende i Aarhus kommune.

§2 Foreningens formål og opgaver
Stk. 1. Foreningen skal støtte Værestedet og dets brugere i Aarhus gennem frivilligt arbejde, indsamling og omsorg.

Stk. 2. Foreningen skal kommunikere og koordinere behov og indsatser for dem, der gerne vil hjælpe Værestedets brugere samt Værestedet.

§3 Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, organisationer eller virksomheder, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

Stk. 2. Medlemsskab koster et frivilligt beløb (dog mindst 50 kr.) og betales årligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Medlemsskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Hver organisation eller virksomhed har kun én stemme.

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes efter et bestyrelsesmøde hvis flertallet stemmer for. Dette sker udelukkende i ekstraordinære situationer hvor et medlem optræder i modstrid med foreningens vedtægter, og anses som værende til skade for foreningen eller dens formål.

§4 Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år mellem januar og marts.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og revisor suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.

Ved generalforsamlingens begyndelse skal man meddele, hvis der er punkter til eventuelt. Punkter til eventuelt kan ikke vedtages af generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Værestedet kan indstille op til 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan vælges op til 2 suppleanter.

Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§5 Økonomi
Stk. 1. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Regnskabet skal godkendes af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 4. Regnskabet skal være opstillet inden den ordinære generalforsamling.

§6 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§7 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§8 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. En evt. formue skal doneres til en velgørende organisation for udsatte.